Nieuws van de Dag – Dutroux-achtige vondsten in Zwolle, maar de media zwijgt

https://iloeta.wordpress.com/2017/05/13/nieuws-van-de-dag-dutroux-achtige-vondsten-in-zwolle-maar-de-media-zwijgt/

het boek Inferno van Dante, geschreven in de 14e eeuw. Dit boek beschrijft de negen cirkels van de hel. De negende cirkel is de verblijfplaats van Satan en is (volgens de satanisten) het centrum van de schepping. Degenen die heilig vertrouwen schenden, komen in deze negende cirkel terecht. De ergste zonde (en voorwaarde om de cirkel van de schepping te kunnen betreden) is het verraad van heilige onschuld, zoals de onschuld van het kind.

Volgens Kevin Annett had de schrijver Dante nauwe banden met enkele pauzes en beschreef hij een bestaande praktijk die gebruikelijk was in het Vaticaan. Onderdeel van deze rituelen zijn uitspraken (of mantra’s) die zeggen: “We offeren onschuld aan Satan in ruil voor onbeperkte macht.” En dat is precies waar de satanisten in geloven. Door deel te nemen aan deze rituelen, verwachten mensen onbeperkte macht, rijkdom en status te krijgen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de deelnemers zich in de hoogste regio’s van de samenleving bevinden.

De offers omvatten: verkrachten, martelen en doden van baby’s en kinderen, waar het bloed dronken is en er ook kannibalisme is. Dit ritueel wordt nog steeds openlijk uitgevoerd, zij het in een verzwakte en symbolische vorm tijdens de katholieke mis, wat suggereert om het lichaam van Christus te consumeren en zijn bloed te drinken.

De negende cirkel-sekte is daarom sterk verweven met de katholieke kerk en de zwarte adel (vooral die in Rome en Italië) die volgens ingewijden echte macht in het Vaticaan hebben. De Nederlandse en Britse koninklijke families maken ook deel uit van deze zwarte (satanische) adel. Maar satanische rituelen worden overal in de Cabal uitgevoerd en maken deel uit van hun Luciferiaanse overtuigingen.

Verschillende getuigen zoals Toos Nijenhuis, Anne Marie van Blijenburgh, Ronald Bernard en vele anderen melden dat deze praktijken veel voorkomen bij de politieke elite, topbankiers en koninklijke families. De praktijken vinden wereldwijd plaats, met hotspots zoals: Rome, Washington DC, New York, Vancouver, Parijs en Londen. Zwolle is een belangrijk knooppunt voor internationale mensenhandel en voetgangersnetwerken in Nederland.

Volgens de ITCCS is het hoofdkantoor van de Negende Cirkel, voorheen gevestigd op twee locaties in België, verplaatst naar Noord-Amerika. Kevin vermoedt dat dit te maken heeft met de kans op hevige protesten, zoals de massademonstraties rond de zaak Marc Dutroux. Ik vraag mezelf af waar de maatschappelijke verontwaardiging blijft. Veel mensen vermijden het onderwerp, ook binnen de alternatieve gemeenschap, en vertonen struisvogelgedrag, terwijl deze misdaden plaatsvinden in onze samenleving en recht onder onze neus.

Dit soort dingen verdwijnt niet wanneer mensen geen energie steken in ‘negatieve’ dingen en zich alleen richten op ‘positieve’ dingen. Er is iets anders nodig dan het vermijden van struisvogeltactieken. “Het monster moet worden gedood,” zegt Kevin, “omdat het niet vanzelf verandert. Het is de aard van het beest dat roofzuchtig en agressief is.

Marc Dutroux was geen eenzame dwaas die alleen opereerde. Hij maakte deel uit van een internationaal netwerk en leverancier van de Negende Cirkel. Ondanks de recente successen met de arrestaties en de vrijlating van kinderen, moeten we ons realiseren dat dit soort praktijken voortduurt; er zijn nog steeds slachtoffers en de strijd is zeker nog niet voorbij.

Bron: ellaster.nl

the book Inferno by Dante, written in the 14th century. This book describes the nine circles of hell. The ninth circle is the abode of Satan and is (according to the Satanists) the center of creation. Those who violate sacred trust end up in this ninth circle. The worst sin (and condition for being able to enter the circle of creation) is the betrayal of holy innocence, such as the innocence of the child.

According to Kevin Annett, the writer Dante had close ties with some pauses and described an existing practice that was common within the Vatican. Part of these rituals are statements (or mantras) that say, “We sacrifice innocence to Satan in exchange for unlimited power.” And that is exactly what the Satanists believe in. By participating in these rituals, people expect to gain unlimited power, wealth and status. It is therefore not surprising that the participants are located in the highest regions of society.

The sacrifices include: raping, torturing and killing babies and children, where the blood is drunk and there is also cannibalism. This ritual is still performed openly, albeit in a weakened and symbolic form during the Catholic mass, suggesting to consume the body of Christ and to drink his blood.

The Ninth Circle Sect is therefore strongly intertwined with the Catholic Church and the black nobility (especially those in Rome and Italy) who, according to insiders, hold true power within the Vatican. The Dutch and British royal families are also part of this black (satanic) nobility. But satanic rituals are performed throughout the Cabal and are part of their Luciferian beliefs.

Various witnesses such as Toos Nijenhuis, Anne Marie van Blijenburgh, Ronald Bernard and many others report that these practices are common among the political elite, top bankers and royal families. The practices take place worldwide, with hotspots such as: Rome, Washington DC, New York, Vancouver, Paris and London. Zwolle is an important junction for international human trafficking and pedestrian networks in the Netherlands.

According to the ITCCS, the headquarters of the Ninth Circle, previously located at two locations in Belgium, has been relocated to North America. Kevin suspects that this has to do with the chance of fierce protests, such as the mass demonstrations surrounding the Marc Dutroux case. I myself wonder where the social outrage remains. Many people avoid the subject, also within the alternative community, and display ostrich behavior, while these crimes take place within our society and right under our noses.

This kind of thing does not disappear when people do not put energy into “negative” things and only focus on “positive” things. Something else is needed than the avoiding ostrich tactics. “The monster must be killed,” says Kevin, “because it doesn’t change by itself. It is the nature of The Beast that is predatory and aggressive.

Marc Dutroux was not a lonely fool who operated alone. He was part of an international network and purveyor to the Ninth Circle. Despite the recent successes with the arrests and the release of children, we must realize that this kind of practice continues; there are still casualties and the battle is definitely not over.

Source: ellaster.nl

Nieuws van de Dag

Round Earthworks at the Hill of Tara, County Meath, Leinster, Ireland

Tijdens een recente inval in een pand dat in handen is van de Negende Cirkel-sekte, zijn vondsten gedaan die sterk doen denken aan de Marc Dutroux-zaak. Kinderen die waren opgesloten in kooien en stoffelijke resten van slachtoffers, verborgen gehouden in koelcellen en geheime kelderruimtes. Ook elders in Europa deed de ITCCS in samenwerking met de lokale politie een inval en in totaal zijn er 19 mensen gearresteerd en 8 kinderen bevrijd. Vooralsnog wordt er in de mainstream media niets over naar buiten gebracht. Ella Ster sprak met Kevin Annett over deze ontwikkelingen en waarom de media de zaak liever in de doofpot houdt.

De aanleiding voor de inval was de aankondiging door de ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) dat er op talloze plekken satanische rituelen zouden worden gehouden waarvan kinderen het slachtoffer zouden worden. De rituelen zouden op 30 april plaatsvinden, onder andere binnen katholieke kerken…

View original post 1,920 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.